Brakar6
kapittel 4

Reisetall

Brakar registrerte totalt 11,4 millioner reiser i 2022, mot 12,6 millioner før pandemien, i 2019. Dette er også en økning på 24 prosent fra 2021. De siste tre månedene av 2022 var 98 prosent av trafikken tilbake i forhold til 2019-nivå.

Nedgang i alle områder

På årsbasis er det nedgang i antall reiser i alle områder sammenlignet med 2019:

 • Drammen og Lier: - 7,8 %
 • Øvre Eiker og Midtfylket: -11,4 %
 • Kongsberg og Numedal: -9 %
 • Hallingdal: +0,3 %
 • Ringerike og Hole: -7,9 %

Pandemien påvirket antall bussreiser det første halvåret, men fra august tok trafikken seg opp (endring i perioden oktober-desember):

 • Drammen og Lier: -5,9 %
 • Øvre Eiker og Midtfylket: -1,5 %
 • Kongsberg og Numedal: +5,3
 • Hallingdal: -5,9%
 • Ringerike og Hole: -2,2%

Utvikling antall reiser

Drammen og Lier

I Lier og Drammen (inkl. Nedre Eiker og Svelvik) ble det i 2022 registrert åtte millioner reiser. Det er en nedgang på 7,8 prosent fra 2019, og en nedgang på 5,9 prosent hvis man ser isolert på årets siste tre måneder.

Bylinjene i Drammen kommune hadde størst nedgang gjennom året totalt sett (-18,7 %) og hadde også en nedgang på 17,6 prosent i årets tre siste måneder.

Undersøkelser som er gjort i Drammen by viser at 53 prosent har mulighet for hjemmekontor i sin jobb, og en stor andel av svarer at de sitter hjemme 3-5 dager i uken. I tillegg har det sannsynligvis vært en nedgang som følge av at bybrua i Drammen er ble revet sommer 2022.

Det ble estimert at riving av bybrua ville føre til en nedgang i antall reiser på 3-5 prosent. Flere av linjene inn til Drammen ble lagt om i forbindelse med rivingen, noe som har ført til et endret reisemønster og en annen fordeling på linjene som ikke er sammenlignbare med tidligere tall. Linje 51 Mjøndalen-Drammen, som ikke er en av bylinjene, har sannsynligvis tatt en del passasjerer fra bylinjer som 3 til Fjell og 5 til Tors vei. Mens linje 51 har økt med 31 prosent, har linje 3 og linje 5 hatt en nedgang på henholdsvis 15 og 16 prosent.

Drammen kan ikke ses isolert fra Lier og Nedre Eiker, som begge hadde vekst i antall reiser mot slutten av 2022. Dette skyldes endring i påstigningsmønster som følge av riving av bybrua i Drammen.

Linje 3 Fjell – Kastanjesletta troner stadig på toppen som Buskeruds viktigste lokale busslinje. 17,6 prosent av trafikken i 2022 gikk på denne strekningen. Dette er allikevel en liten nedgang, da den tidligere har hatt 20 prosent av alle reiser.

Linje 169 fra Lierbyen til Oslo er en viktig pendlerlinje og en av de største linjene i Lier. I 2022 endte antall reiser på 137 980, en ganske stor nedgang fra 2019, da det ble registrert over 200 000 reiser.

Brakar5

Buskerudbyen

Buskerudbyen som inkluderer Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg har til sammen en nedgang på 8,5 prosent i forhold til 2019, men i løpet av høsten er 98 prosent av kundene tilbake i kollektivtrafikken i de fire kommunene totalt sett.

Stor økning på nattbussen

I mai 2022 begynte vi å kjøre nattbussen i Drammen igjen. Nytt i 2022 var også nattbuss til Fjell. I løpet av de åtte månedene ble det registrert 11 591 reiser, en vekst på hele 40 prosent sammenlignet med 2019.

Antall reiser fordelte seg slik på de fire nattbusslinjene:

 • Linje 4N Kniveåsen: 2 409
 • Linje 51N Mjøndalen: 4 286
 • Linje 22N Konnerud: 3 201
 • Linje 3N Fjell: 1 695

Ringerike og Hole

Ringerike og Hole hadde totalt 1,28 millioner reiser i 2022. Dette tilsvarer en nedgang på 8 prosent mot 2019, men bare 2,2 prosent de siste tre månedene av året.

På Ringerike er linje 200 Hønefoss-Oslo den med flest reiser. Totalt 413 000 reiser ble registrert på denne pendlerlinjen i fjor. Det er cirka 50 000 færre enn i 2019, men i både november og desember ser vi en liten økning.

Bylinjene i Hønefoss hadde en nedgang på 7,1 prosent sammenlignet med 2019, men for årets siste tre måneder var nedgangen på bare 0,8 prosent. Totalt ble det registrert 369 000 reiser på bylinjene i Hønefoss i 2022.

Kongsberg2

Gode tall i Kongsberg

Kongsberg og Numedal kan vise til veldig gode tall for fjoråret. De siste tre månedene er det en vekst i antall reiser på 5,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Det er primært bylinjene i Kongsberg som har stått for veksten. Disse økte isolert sett med 8,8 % på slutten av året.

Bestillingstilbudet Hent Meg, som ble etablert høsten 2019, har hatt en god vekst i 2022. Totalt ble det registrert 9 171 reiser på Hent Meg i fjor. Det er en økning på litt over 1 000 reiser fra 2021.

Hallingdal

I Hallingdal er det en liten vekst på 0,3 prosent i trafikken i forhold til 2019. Totalt 314 000 reiser ble registrert i 2022. Det er ca. 1 000 flere enn i 2019. I Hallingdal utgjør skoleskyss en stor del av reisene, og noen færre elever gjør at vi fikk en liten nedgang i høsthalvåret.

Antall reiser med ferje

Brakar har registrert ca. 223 000 reiser på ferjesambandet Svelvik–Verket i 2022. Dette er ca. 12 000 flere enn i 2021, og ca. 3 000 flere enn i 2019. I det tyngste pandemiåret falt antall reiser ned til ca. 100 000.

Utvikling antall reiser per område 2022

Område 2019 2022 Endring fra 2019 Endring i % fra 2019
Drammen og Lier 8 714 645 8 036 113 -678 532 -7,8
Øvre Eiker og midtfylket 1 256 056 1 112 783 -143 273 -11,4
Kongsberg og Numedal 629 139 572 746 -56 393 -9,0
Hallingdal 313 123 314 135 1 012 0,3
Ringerike og Hole 1 282 853 1 181 696 -101 157 -7,9
Sum 12 195 816 11 212 300 -983 516 -8,1
Buskerudbyen 10 599 840 9 696 642 -903 198 -8,5
Bylinjer Drammen 5 398 407 4 388 552 -1 009 855 -18,7
Bylinjer Hønefoss 397 202 369 032 -28 170 -7,1
Bylinjer Kongsberg 294 293 273 584 -20 709 -7,0
Linje 200 Hønefoss-Oslo 464 700 413 459 -51 241 -11,0

Brakar sluttet å kjøre i Røyken og Hurum 28.06.2020 og startet å kjøre i Svelvik 1.1.2020.

Brakars 10 mest trafikkerte linjer

Linje Antall reiser 2022
3 Kastanjesletta - Fjell 1 976 436
51 Bragernes torg - Solbergelva - Mjøndalen 997 835
71 Drammen - Lierbyen - Asker 860 787
4 Kniveåsen - Drammen busstasjon 567 830
5 Vinnes - Tors vei 563 988
61 Bera - Lierbyen skole 456 191
200 Hønefoss - Oslo 413 459
22 Drammen busstasjon - Konnerud - Svingen 410 095
24 Drammen busstasjon - Konnerud - Eikerdelet 407 490
101 Drammen - Vikersund/Hønefoss 394 559