Buss_pa_vintervei_BRK_02292_Foto_Christian_Stelzl
kapittel 8

Kollektivtilbudet

Brakar skal utnytte kjørte kilometer optimalt for å få flere til å reise kollektivt. Dette innebærer å satse i de områdene hvor det bor flest folk. Dette er også i tråd med målene i Kollektivtransportplanene for Buskerud. Forsinkelser i trafikken er hovedgrunnen til at folk er misfornøyde med busstilbudet. Fremkommelighet i trafikken er derfor kanskje vår største utfordring.

Ruteendringer 2022

De største ruteendringer vi har hatt i 2022 har vært knyttet til riving av bybrua i Drammen. Utover dette har det bare vært små justeringer av rutetilbudet, i første omgang for å tilpasse til nytt reisemønster etter pandemien.

Som følge av bybruriving ble det iverksatt et helt nytt rutetilbud i Drammen fra 2. mai 2022. Dette medførte nye linjer, nye traseer og linjenummer. I løpet av et vanlig driftsdøgn kjørte Brakar i snitt 1,2 buss per minutt over bybrua. . Nesten alle linjer som kjører i Drammen ble avkortet, og stopper enten på Bragernes torg eller Drammen busstasjon/Strømsø torg. I flere tilfeller må passasjerer krysse elva via midlertidig gangbru for å bytte buss mellom Bragernes torg og Drammen busstasjon. Fylkeshuset ble et nytt knutepunkt der det kan lønne seg å bytte buss, avhengig av hvor man skal. Det nye rutetilbudet vil gjelde frem til ny bru står ferdig i 2025.

Nattbussen kom tilbake fra helgen 6.-7. mai, og for første gang kjører Brakar nattbuss til Fjell. Det har siste halvår 2022 blitt kjørt nattbuss på linje 3N Fjell, 4N Kniveåsen, 22N Konnerud og 51N Mjøndalen. Det er kun nattbussen til Mjøndalen som kjører fra Bragernes torg, de andre har avgang fra Strømsø torg/busstasjonen.

Hovedmålet til bybruprosjektet var å iverksette og forankre et kundetilpasset busstilbud samt kommunisere så kundene enkelt kunne finne frem ved rivning av bybrua i Drammen. Videre har det vært et viktig mål for prosjektet å opprettholde reisetallene. Sluttevaluering av prosjektet viser at disse målene er nådd.

Kongsberg

Konkurranser om busstjenester

Vy buss ble i april 2022 tildelt kontrakt for transporttjenester i Kongsberg, Numedal og Midtfylket for perioden 1.7.23-30.6.30, med opsjon for forlenging til 30.6.33. Verdi på kontrakten er 170 millioner per år.

Samtlige busser, knappe 100 totalt, vil bli elektriske. Alle busser er i tillegg i henhold til gjeldende regler og krav for universell utforming, noe som sikrer god tilgjengelighet for alle kundegrupper. Brakar stilte krav til økt kollisjonssikkerhet for sjåfører i dette anbudet, og la til grunn at alle busser klasse I og klasse II laventre skulle være utstyrt med kollisjonsbeskyttelse for fører i henhold i til krav i UNECE R-29. Alle busser er også utstyrt med ladepunkter for mobil ved setene.

Rutetilbudet i kontraktsområdet ble stort sett videreført, men det var noen endringer, spesielt på linje 420 Kongsberg-Numedal-Geilo og lokalrutene i Øvre Eiker.

Det har i 2022 vært anbud på kjøp av transporttjenester i Drammen og Lier. Denne konkurransen ble ferdigstilt i mars 2023 med valg av operatør. Oppstart av kontrakt er 1. juli 2024. Det legges opp til ruteendringer i området, hovedsakelig for å tilpasse til nytt sykehus og åpning av bybrua.

Det settes krav til at alle bybusser i Drammen skal være elektriske fra 1.7.24, mens de øvrige bussene må være utslippsfrie senest 1.1.28.

Det har også vært gjennomført flere kombinasjoner av anbud innenfor drosje i 2022.

 • Spesialskyss med opsjon på enerett i Sigdal, Krødsherad og Flesberg: Det ble kun inngått kontrakt i Flesberg pga høye priser i de to andre kommunene.
 • Ren enerettskonkurranse i Sigdal og Flesberg: Denne konkurransen ble avlyst pga manglende tilbydere.
 • Spesialskyss med opsjon på enerett i Rollag, Nore og Uvdal, Ål, Gol, Nesbyen og Flå: Denne konkurransen pågår fortsatt.
Buskerudbyen

Buskerudbyen

Buskerudbysamarbeidet ble inngått i januar 2010. Samme år inngikk Buskerudbysamarbeidet en avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler, det vil si pengetilskudd. Belønningsmidlene skal brukes til å styrke kollektivtilbudet, minske bilbruken og gjøre det enklere å sykle og gå. Da blir det også mer plass på veiene til dem som faktisk må kjøre bil. Gjeldende avtale kalles Buskerudbypakke 1, og varer ut 2025.

Målet er at det skal bli bedre fremkommelighet, miljø og helse i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. Brakar ble tildelt 74 millioner kroner i 2022.

Brakar har i 2022 bidratt i Buskerudbysamarbeidet gjennom deltagelse i arbeidsgrupper og fagråd.

Det faglige grunnlaget om kollektivtilbud til byvekstavtale, som Brakar utarbeidet i 2021, har sammen med trafikkplanen for Drammen og Lier bidratt til at det etableres en høystandard busslinje mellom Mjøndalen og det nye sykehuset på Brakerøya fra 2025. Viken fylkeskommune og Drammen kommune får i 2023-25 belønningsmidler til holdeplasser og fremkommelighet på strekningen mellom Mjøndalen og Brakerøya.

I Drammen sentrum er selvkjørende buss i drift fra Drammen Park til CC kjøpesenter. Prosjektet er delvis finansiert av Buskerudbyen. Bussen er svært populær blant den eldre befolkningen på strekningen, som opplever å få et nært tilbud i bygater som vanligvis ikke har buss. Les mer om dette prosjektet her:

Ferje

Svelvik-Verket

Brakar overtok oppfølging av kontrakten på Norges korteste ferjestrekning, Svelvik-Verket, fra 1. januar 2020. Det er første ferjekontrakt Brakar har ansvaret for.

Ferjen fraktet over 223 000 passasjerer og 126 000 kjøretøy i 2022.

Turen fra Svelvik til Verket på Hurumlandet tar bare fem minutter, og har 78 daglige avganger mandag til fredag, 56 avganger lørdag og 52 avganger på søndag. Årlig utfører ferja over 25 000 turer.

Fra 1.1.2022 er det Bastø Fosen som drifter kontrakten på ferja, og kontrakten gjelder frem til 31.12.2031. I forbindelse med oppstart av ny kontrakt, er det bygget en ny ferje (Svelvik) for helelektrisk drift. I Svelvik er det satt opp ladetårn for lading av ferja.

Det var en del innkjøringsproblem i første driftsår, men disse er nå løst.

Skole

Skoleskyss

I henhold til leveranseavtale med Viken fylkeskommune skal Brakar besørge skoleskyss til skoleelever i samarbeid med kommunene, i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt regler for skoleskyss i Buskerud.

Brakar administrerer skoleskyss for ca. 8 000 elever, fordelt på henholdsvis 1 300 videregående elever og 6 700 elever i grunnskolen. Det utføres skoleskyss i samtlige kommuner i fylket. Drammen, Kongsberg og Ringerike er de tre kommunene med flest skysselever.

Brakar deltar i Skoleskyssforum i regi av Kollektivtrafikkforeningen. Forumet har samlinger to ganger per år.

Samarbeid skoler/skoleskyss

Fornøyde skoler, foresatte og elever er viktig for Brakar. Selskapet gjennomfører årlige møter med kommuner og videregående skoler i fylket.

Brakar arrangert flere kurs i saksbehandlersystemet for skoleskyss for både grunnskoleansatte og ansatte ved videregående skoler. Det ble våren 2022 gjennomført flere slike kurs på ulike lokasjoner, samt tilbud om å delta på kurs via Teams.

Avtaler skoleskyss

Brakar har i 2022 avtaler med følgende drosjeselskaper om skoleskyss:

 • Drammen Taxi
 • Ferder Taxi
 • Ring Taxi
 • Geilo Taxi
 • Viken Taxi
 • Norgestaxi
 • Sälls Fjelsservice
 • Hadeland Taxi
 • Geir Finnevolden