Brakar
kapittel 10

Om Brakar

Brakar AS har ansvaret for kollektivtransporten i tidligere Buskerud, og er 100 prosent eid av Viken fylkeskommune. Brakar skal legge til rette for og tilby et grønt, sømløst og markedsorientert kollektivtilbud som bidrar til å binde sammen kundens reisekjede fra dør til dør, og skape sømløse reiser mellom ulike transportmidler og fylkesgrenser.

Brakars hovedformål er å tilrettelegge for og tilby kollektiv persontransport og skoleskyss, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette.

Vi jobber tett med lokale myndigheter og samarbeidspartnere for å skape et kollektivtrafikkorientert areal- og transportsystem som gir mest mulig mobilitet for pengene.

Kontraktsområder-Brakar

Vår historie

Brakar har sin opprinnelse fra Buskerud Kollektivtrafikk, som igjen var et utspring fra Vestviken Kollektivtrafikk. Buskerud Kollektivtrafikk ble stiftet i 2009 med fylket og 18 av 21 kommuner som eiere. Navnet ble endret til Brakar i 2012, og i 2013 kjøpte fylkeskommunen ut alle kommunene for å bli eneeier av selskapet. Navnet ble i desember 2013 formelt endret til Brakar AS.

Brakar-i-fugleperspektiv2

Selskapets styre

Ved utgangen av 2022 består styret av:

 • Ragnar Thor Grundtvig Søegaard (Styreleder)
 • Gerd Barth Thorsby (Nestleder)
 • Siri Holland
 • Dagfinn Berge
 • Odd Aksland

Knut Gunnar Fonn er de ansattes observatør i styret.

Det er i 2022 avholdt åtte styremøter.

Brakars ledergruppe

 • Terje Sundfjord, administrerende direktør
 • Anne Gamborg, leder trafikkutviklingsavdelingen
 • Terje Njaastad, leder drift
 • Kjersti D. Nordgård, leder salgs- og markedsavdelingen
 • Ingunn Fjeld, leder Økonomi, administrasjon og IKT

Samarbeid

Brakars ansatte deltar i en rekke nasjonale og regionale fora for samarbeid og utvikling av kollektivtransporten:

 • Buskerudbysamarbeidet
 • Østlandssamarbeidet
 • Kollektivtrafikkforeningen herunder:
  • Mobilitets- og markedskomite
  • Markedsforum
  • Storbyforum
  • Økonomiforum
  • Skoleskyssforum
  • Kontraktsforum
 • Brukerforum ruteplanlegging

Samarbeid i Viken

I januar sendte Brakar, Østfold kollektivtrafikk (ØKT) og Ruter (BØR-selskapene) Ny pris- og betalingsmodell i Viken. Rapporten var bestilling fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune og hensikten var å gi en anbefaling for samordning av pris- og betaling i Viken. I rapporten anbefaler selskapene å videreføre dagens sonesystem og foreslår flere forbedringer særskilt knyttet til sømløshet presentert i et veikart. Les rapporten her: Ny pris- og betalingsmodell i Viken

Fylkestinget behandlet i juni sak pris- og betalingsmodell for kollektiv, og fattet følgende vedtak:

 1. Fylkestinget støtter fylkesrådets anbefaling om å videreføre og videreutvikle dagens sonemodell for Ruter, Brakar og ØKT.
 2. Fylkestinget er positiv til å etablere felles betalingsløsning for å legge til rette for sømløse reiser i regionen. Fylkestinget ber fylkesrådet etablere felles betalingsløsning der de reisende kan kjøpe billetter som ett samlet kjøp i digital salgskanal hos både Ruter, Brakar og ØKT, med mål om å tilby løsningen i løpet av 2022.
 3. Fylkestinget er positiv til å innføre fri overgang i landingssone for reisende med fylkeskommunale busslinjer mellom Ruter, Brakar og ØKT for å legge til rette for sømløse reiser i regionen. Fylkestinget ber fylkesrådet iverksette tiltaket i løpet av 2023.
 4. Fylkestinget er positiv til å implementere Lunner i Ruters togavtale. Fylkestinget ber fylkesrådet iverksette tiltaket i 2023.
 5. Fylkestinget legger til grunn at hele Vikens område skal ha billettsamarbeid mellom tog og kollektivtrafikk og at nye Østfold fylke og Buskerud fylke skal innføre et billettsamarbeid med toget slik Akershus har hatt siden 70-tallet. Fylkesrådet legger frem saker for fylkestinget om finansiering og konsekvenser av et utvidet rute-, pris- og billettsamarbeid med toget for Viken. Som del av finansieringsløsningen skal det søkes å finne en rimelig økonomisk byrdefordeling mellom staten og fylkeskommunen. Viken har en klar forventning om at staten bidrar økonomisk. Saken legges frem i forbindelse med behandling av årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-27.
 6. Fylkestinget legger til grunn at Ruter, Brakar og ØKT samarbeider om ruteplanlegging på tvers av fylkesgrensene.

  Som følge av disse vedtakene har selskapene utover høsten 2022 jobbet videre sammen om vedtak 2, 3 og 5. Arbeidet videreføres i 2023.
Ombrakar

Økonomisk situasjon 2022

Året startet slik fjoråret sluttet, med store tapte billettinntekter grunnet pandemien.

Årsakene til begge deler ligger i pandemien og restriksjoner rundt denne. Dette tok seg opp gjennom året og på slutten av 2022 var billettinntekter omtrent på 2019-nivå.

Via statlige støtteordninger har selskapet også i 2022 mottatt kompensasjon for tapte inntekter. Dette gjorde at vi kom oss gjennom året omtrent på budsjett. Brakar hadde totalt høyere inntekter enn budsjettert, som dekket opp for økte kostnader på transporttjenestene grunnet høye reguleringer i 2022. De høye reguleringene skyldes øking av renter, høye strømpriser og høy inflasjon. Likviditetssituasjonen er god og egenkapitalen er på forsvarlig nivå ved utgangen av 2022.

Det har ikke vært de store investeringene i 2022 ut over flyttekostnader og omlegging av IT-infrastrukturen, med unntak av betongplater til ladeinfrastrukturen som ble etablert i 2021.

Av større IT-anskaffelser kan nevnes innkjøp av nytt utstyr i forbindelse med flyttingen til nye lokaler. Det har i tillegg vært investert i kontorutstyr i forbindelse med nye lokaler.

Hms

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet i Brakar utgjorde 5,5 prosent i 2022. Etter mange år med lav turnover har det vært en relativt stor utskifting av arbeidsstokken i 2022. Dette skyldes i hovedsak at flere ansatte har gått over i pensjonistens rekker, i tillegg til at noen har søkt nye utfordringer eller flyttet. Med mange nye medarbeidere på plass, ser vi nå frem til god kontinuitet i nye lokaler.

I forbindelse med flytting til nye lokaler er det gjennomført brannøvelser for de ansatte. I tillegg får nyansatte også tilbud om førstehjelpskurs.

I 2022 ble det registrert én alvorlig passasjerskade som innebar sykehusinnleggelse. Ulykken skjedde i forbindelse med en buss som begynte å trille da sjåføren gikk ut for å slå av hovedstrømmen. Etter denne hendelsen ble det umiddelbart iverksatt tiltak både på bussene og mot sjåførene for å unngå lignende episoder i fremtiden. Sikkerheten til våre passasjerer er av aller høyeste prioritet, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre rutiner og prosedyrer for å minimere risikoen for ulykker.

Nyelokaler

Administrasjon og IT

I 2022 flyttet Brakar fra lokalene på Bragernes torg til Strømsø torg i Drammen. Dette var en omfattende prosess, som startet tidlig i 2022, og ble avsluttet i desember. Flytteprosessen inkluderte en formidabel ryddejobb, der de ansatte var involvert hele veien.

I 2022 gjennomførte vi i tillegg en omfattende flytteprosess av hele IT-plattformen, fra fylkeskommunen og over til vår egen plattform. Dette har både gitt oss eget eierskap til alle systemene våre, samt en totaloversikt og intern kunnskap om våre IT-systemer, inkludert avhengigheter, brukere og lisenser. Vi har etablert nye og forbedrede rutiner, og fått økt samhandling ved å ha gått fra serverbasert til skybasert virksomhet. Automatiseringen er nå også fullstendig med hensyn til oppgraderinger. I tillegg har vi kjøpt inn sikkerhetsventiler for å styrke vårt sikkerhetsarbeid, og gått gjennom sikkerhetspolicyen vår.

I forbindelse med omleggingen av IT-plattformen, byttet vi også regnskapssystem, noe som har krevd betydelig arbeid med nye rutiner og implementering av nye prosesser. Det nye regnskapssystemet er også skybasert og mer tilgjengelig.

Vi er nå godt etablerte i nye lokaler, men fortsetter arbeidet med å forbedre og optimalisere våre økonomi-, administrasjons- og IT-prosesser.