Miljø3
kapittel 3

Miljøregnskap

I 2022 endte Brakars samlede klimagassutslipp på 14 216 tonn CO2-ekvivalenter. Det er en reduksjon på 600 tonn sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes spesielt en betydelig utslippsreduksjon i ferjetrafikken.

Klimagassutslipp fra busstrafikken ble redusert med 1,2 prosent i 2022, noe som utgjør en stor nedgang i totalutslippet, selv om utslippsnivået per rutekilometer var tilsvarende som i 2021.

Ved kontorlokalet til Brakar ble energiforbruket kraftig redusert sammenlignet med 2021, og dette har ført til en lavere utslippsandel i 2022. Under vises en sammenstilling av nøkkeltall som illustrerer miljøpåvirkningen av Brakar sin virksomhet for driftsåret 2022.

Nøkkeltalll-miljø
2021 2022 Endring
Klimagassutslipp fra busstrafikken 13 942 13 777 -165
Klimagassutslipp fra ferjetrafikken 822 410 -412
Energiforbruk kontorlokaler 52,6 28,7 -23,9
Utslipp av papirforbruk 0,49 0,42 -0,07
Totale klimagassutslipp 14 817 14 216 -610

Totale klimagass- og lokale utslipp fra Brakars virksomhet i 2021 og 2022. Tall i tonn CO2-ekv.

Klimagassutslipp per passasjer i 2022

I 2022 var det i gjennomsnitt 14,3 personer på hver av Brakars busser til enhver tid. Dette utgjorde et bussbelegg på rundt 35 prosent. Med utgangspunkt i bussbelegget blir beregnede direkte klimagassutslipp omtrent 58 g CO2-ekv/personkilometer.

Dersom tilgjengelig kapasitet på bussene hadde vært fullt utnyttet, ville utslippene for busskjøring per passasjer kun vært rundt 20 g CO2-ekv/personkilometer.

Miljø

Klimagassutslipp fra busstrafikken

Totalt klimagassutslipp fra bussdriften til Brakar var i 2022 på 13 777 tonn CO2-ekv. Dette er en reduksjon på 1,2 prosent fra 2021. Hovedforklaringen til reduksjonen er overgangen fra diesel til HVO100 med lavere klimaavtrykk fra juli 2021 for kontrakten i Hallingdal.

Miljøgevinstene som følge av dette kom inn med full effekt for 2022, men kun delvis i 2021. Økt drivstofforbruk per rutekilometer bidro for de øvrige kontraktene til en samlet økning i klimagassutslippet på 1,1 prosent fra 2021 til 2022.

Miljø-diagram

Totalt klimagassutslipp per kontraktsområde for 2021 og 2022.

Hallingdal skiller seg ut som kontrakten med lavest klimagassutslipp per rutekilometer, med omtrent 0,4 kg CO2-ekv i 2022. Dette er den eneste kontrakten som ikke har dieselforbruk i 2022 (forbruker HVO100 og elektrisitet), noe som gjenspeiler seg i det relativt lave miljøavtrykket. Det er også en klar nedgang fra 2021-nivået på omtrent 0,7 kg CO2-ekv per rutekilometer. Reduksjonen i utslipp forklares i stor grad av overgangen fra diesel til HVO100 med lavere klimaavtrykk fra juli 2021.

Drammen og Lier ligger også på et relativt lavt utslippsnivå, som følge av at omtrent 38 prosent av ruteproduksjonen i 2022 foregikk ved bruk av elektrisitet. Klimagassutslippet per rutekilometer for denne kontrakten er på samme nivå som i 2021.

For de øvrige kontraktene ligger klimagassutslippet per rutekilometer på omtrent 1,3 kg CO2-ekv per rutekilometer, for både 2021 og 2022. Disse kontraktene forbruker per 2022 kun diesel og forklarer det høyere miljøavtrykket.

Fordeling rutekilometer på drivstofftype 2022

I 2022 ble 20 prosent av rutekilometerne kjørt av elektriske busser og 5 prosent ble kjørt på HVO100, mens de resterende 75 prosent ble kjørt på diesel. Denne fordelingen av rutekilometere er mer miljøvennlig sammenlignet med drivstoffordelingen i 2021. Andelen elektriske rutekilometer har økt fra 17 prosent i 2021 til 20 prosent i 2022, og andelen HVO-rutekilometer er i 2022 på 5 prosent, mot 2 prosent i 2021. Det betyr at rutekilometer kjørt med diesel er redusert med 6 prosent.

Brakars miljøvei videre

I Brakars strategiplan 2022-2025 er det vedtatt to konkrete mål for miljøavtrykk ved utgangen av 2025:

  • Utslippsfri trafikk skal utgjøre 75 prosent av kjørte rutekilometer
  • CO2-utslippene skal reduseres med 80 prosent fra 2020

Brakar har flere planer for elektrifisering av kontrakter i de kommende årene som vil bidra til å nå miljømålene. Blant annet planlegges det at kontrakten K3 Kongsberg, Numedal, Midtfylke, Øvre Eiker skal bli tilnærmet 100 prosent elektrisk per juli 2023. Videre arbeides det mot at Drammen og Lier skal bli utslippsfri sommeren 2024, og i 2025 forventes det at linje 200 Hønefoss-Oslo blir utslippsfri.