Etikk
kapittel 11

Etterlevelse av lovverk

Brakar er et offentlig eid selskap, som på vegne av Viken fylkeskommune har ansvar for å forvalte betydelige samfunnsoppgaver og store verdier. Det er derfor viktig for oss at alle som er ansatt i Brakar, samt våre samarbeidspartnere, har en høy etisk forsvarlig opptreden og følger gjeldende lover og regler.

Brakar planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtilbudet i tidligere Buskerud. Brakar eier ingen busser selv, da all transport utføres av operatørselskaper som kjører på kontrakt etter anbudskonkurranse. Det er operatørene som kjøper inn materiellet som er nødvendig for å gjennomføre kontraktene. Dette gjelder alt av innkjøp, som buss, dekk og uniformer. Bussjåførene er også ansatt hos operatøren.

Offentlige anskaffelser og etterlevelse av lover og regler

Brakar opererer innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser.

Dette regelverket inneholder bestemmelser som er utformet for å gi insentiver for leverandørene til å overholde andre regelverk enn anskaffelsesregelverket. Disse bestemmelsene bidrar også til å sikre allmennhetens tillit til at offentlige anskaffelser gjennomføres på en måte som er til beste for samfunnet.

Regelverket gir Brakar muligheten til å avvise leverandører fra deltakelse i anbudskonkurranser under visse betingelser. Dette gjelder spesielt for virksomheter som er blitt rettskraftig dømt for, eller har akseptert forelegg for korrupsjon og andre lignende lovbrudd.

Når det gjelder Brakars anskaffelser, er det et sterkt fokus på å oppfylle kravene til likebehandling og universell utforming i hele reisekjeden. Dette gjelder for alle transportmidler og holdeplasser som Brakar har ansvar for.

Trafikklys

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven gjelder for virksomheter og har som mål å fremme åpenhet og ansvarlighet når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon og levering av varer og tjenester.

Loven skal både sikre at virksomheter respekterer disse grunnleggende prinsippene, samtidig som den skal gi allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette bidrar til å øke gjennomsiktigheten og gir samfunnet muligheten til å vurdere og følge med på hvordan virksomheter håndterer disse viktige spørsmålene.

Brakar legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler, stilles det høye krav til både ansatte i Brakar, og til våre leverandører.

De etiske kravene vi stiller til våre leverandører er en del av arbeidet for å overholde kravene i Åpenhetsloven.

Ansatte

Etiske regler for ansatte

Brakars etiske retningslinjer gjelder for alle som jobber for Brakar, det vil si hver enkelt ansatt, styremedlemmene, innleid personale, konsulenter og andre som handler på vegne av Brakar.

Den enkelte plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for Brakars virksomhet. Alle ansatte har også ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. Brakar verdsetter mangfold på arbeidsplassen og godtar ikke noen form for diskriminering av ansatte, for eksempel basert på kjønn, seksuell legning, alder, funksjonsevne, etnisitet eller religion. Det forventes at ansatte behandler hverandre, kunder, forretningsforbindelser og andre med respekt og vennlighet. Baksnakking, trakassering, mobbing eller annen ukollegial oppførsel er ikke akseptabelt.

Brakar har nulltoleranse for korrupsjon, og ansatte har ikke lov å ta i mot gaver, provisjoner, tjenester eller andre fordeler i forsøk på å påvirke noen i utførelse av deres plikter.

Ledere på alle nivå har et særlig ansvar for å opprettholde, videreutvikle, tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig atferd, samt å legge betingelsene til rette for praktiseringen av dette. De har også ansvar for å følge opp at alle medarbeidere er kjent med og etterlever Brakars etiske retningslinjer.

Etiske regler for leverandører

Brakar stiller krav til leverandørene gjennom våre Handlingsregler for leverandører, som ble vedtatt i mai 2022. Disse handlingsreglene inneholder blant annet bestemmelser om menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og bestikkelser, miljø, ansattes helse og sikkerhet, hvitvasking og konkurranse. Leverandøren har plikt til å etterleve handlingsreglene i hele kontraktsperioden, og skal rapportere på oppfyllelse av kravene på forespørsel fra Brakar.

Bestemmelser knyttet til åpenhetsloven er inntatt i et vedlegg til Brakars handlingsregler. Disse bestemmelsene vil gjelde i alle anskaffelser hvor det antas å være høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Kravene om menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold gjelder også underleverandører. Brudd på handlingsreglene og kontraktsvilkårene innebærer kontraktsbrudd.

Sikkerhet

Sikkerhet

I løpet av 2022 hadde Brakar en grundig gjennomgang av beredskapsplanene med operatørene vår. Dette gjennomføres fast én gang i året for å sikre at beredskapsplanene er oppdaterte og i tråd med de nyeste kravene og beste praksis. Vi er forpliktet til å være godt forberedt på å håndtere eventuelle nødsituasjoner eller kriser som kan oppstå.

Brakar jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten på bussene gjennom anbudsprosesser mot operatørene. Vi stiller krav som går utover de standarder som er satt av Bus Nordic. For eksempel inkluderte vi i fjor krav om kollisjonssikring som følger den europeiske R29-standarden i anbudet for kontraktsområdet Drammen/Lier. Vi har også satt krav om geofencing og automatisk fartssperre, frontkamera på alle busser samt blindsonevarsling. Dette er tiltak vi gjennomfører for å øke sikkerheten til både sjåfører og passasjerer.

Bilder-universell-utforming

Universell utforming

Vi jobber for å ivareta kravet om universell utforming for kollektivtilbudet i Buskerud. Alle busser, samt Svelvik-ferja, er tilrettelagt for rullestolbrukere/barnevogn med rampe eller heis, og egen plass om bord. Alle regionbusser har barneseter for barn yngre enn tre år.

Alle busser, samt Svelvik-ferja, er utformet med gode kontraster med hensyn til blinde og svaksynte. Vi har informasjon på skjerm og høyttaler (ut- og innvending) på bussene. Informasjonsmateriellet til Brakar er utformet slik at alle skal kunne forholde seg til samme kommunikasjon. Farger, typografi og elementer skal gi gode kontraster, være lettoppfattelig
og tydelig på alle flater.

Brakar har gjennom 2022 også jobbet sammen med selskapet Kogenta om utvikling av en ny teknisk løsning som skal gjøre det lettere for blinde og svaksynte passasjerer å ta bussen. Programvaren skal gjøre det mulig for passasjeren å gjennom Brakar Billett-appen velge hvilken linje de ønsker å reise med. Når passasjeren er på holdeplassen vil programvaren sende en melding til valgte buss, og sjåføren vil få beskjed om at en prioritert passasjer venter på den markerte holdeplassen. Slik vil passasjeren kunne være sikker på å gå om bord i riktig buss, og sjåføren vet at en passasjer som kan trenge assistanse venter. Løsningen man ser på vil være skalerbar og kunne videreføres mot passasjerer med andre utfordringer, i tillegg til passasjerer som trenger ekstra tid ved ombord- og avstigning.

Personvern

Behandling av personopplysninger

Brakar har det overordnede ansvaret for behandling av kundenes personopplysninger og er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven. Som behandlingsansvarlig vil Brakar påse at kundenes personopplysninger til enhver tid behandles i tråd med personopplysningsloven og øvrig gjeldende regelverk.

Brakar baserer sin behandling av personopplysninger på brukerens/ samtykke, jf. personopplysningsloven § 8 første ledd. Brakar behandler alle personopplysninger fortrolig og sikkert. Vi sørger for at opplysningene blir forsvarlig lagret og behandlet konfidensielt slik at krav til informasjonssikkerhet og internkontroll blir ivaretatt.